Vår förening

Föreningen Kulturhuset i Virserum äger och förvaltar fastigheten på Storgatan 72 i Virserum. Vi brinner för kulturen i Virserum och ett levande samhälle. Vi driver verksamheten i föreningen, ofta och gärna i samarbete med andra.

Bli medlem

Medlemsavgift: 100kr


Vill du engagera dig?

En förening som Kulturhuset i Virserum drivs av oss tillsammans med ideella krafter och blir bättre ju fler som vill engagera sig i stort och smått.

Vill du också hjälpa oss att hålla kulturen och kulturhuset levande så hör av dig till info@ivirserum.se eller till någon av oss i styrelsen.

Vi behöver just nu exempelvis hjälp med:
- Fastigheten (ex. bygg/renovering/fix i olika former, fastighetsskötsel)
- Ordna arrangemang (ex driva eller hjälpa till vid något av våra engagemang)
- Serveringen (se till att våra gäster trivs och kan äta och dricka gott när de är hos oss) 

Styrelse

Föreningens styrelse valdes vid det ordinarie årsmötet den 29 juni 2023.

Klas Liljegren

Ordförande

Johan Hassel

Göran Stålbom

Peo Paulsson

Constanze Liljegren

Lisa Sandstedt

Göran Axelsson

Roger Karlsson

Yvonne Johansson

Föreningens historia

Föreningen bildades av några entusiaster som ville bevara bio- och teaterlokalen i Virserum för framtiden. Med stark support av Virserums Sparbank och god vilja från IOGT/NTO lyckades vi klara av att ta över huset.

Efter en tuff första vinter med höga elpriser och en vattenläcka är vi nu igång igen.

Våra stadgar

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Föreningen Ordenshuset i Virserum (ideell förening).

§ 2 Föreningens säte
Föreningens säte är i Virserum.

§ 3 Ändamål
Föreningen har som ändamål att äga, förvalta och bevara Ordenshuset i Virserum som en levande samlingsplats i samhället. För att nå målet, samverkar föreningen med kommunala och regional organ, andra föreningar, organisationer och företag i området och dess närhet samt andra som stöder ändamålet. Föreningen skall vara religiöst och politiskt neutral. Föreningen strävar efter att vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person som vill främja föreningens verksamhet och syfte. Den som inte betalar medlemsavgift under kalenderåret betraktas ej som medlem.

§ 5 Medlemsförteckning
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas namn och adress.

§ 6 Medlemsavgift
Medlem betalar årsavgift för innevarande år. Belopp för nästkommande år fastställs på årsmötet.

§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid årsmötet har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Anmälan av ordförandens val av sekreterare för årsmötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens redovisning över det gångna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Redovisning av verksamhetsplan
10. Val av ordförande i föreningen
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Val av 2 revisorer och suppleanter
13. Val av valberedning
14. Beslut om nästkommande års årsavgift
15. Behandling av föranmälda ärenden/motioner från styrelsen och medlemmar
16. Årsmötets avslutande Medlem som önskar att ett visst ärende/motion, skall behandlas vid ordinarie årsmöte skall anmäla detta till styrelsen senast 14 dagar före mötet.

§ 8 Valberedning
Till valberedning intill nästkommande ordinarie årsmöte utses minst två ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningen utses av årsmötet.

§ 9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs normalt på två år så att hälften av styrelsens ledamöter normalt står till omval vid årsmöte. Fyllnadsval kan göras på ett år. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande verksamhet. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär detta. Styrelsen har att föra protokoll vid styrelsemöte. Protokoll justeras jämte ordförande av en ledamot. Protokoll skall finnas tillgängligt för föreningens medlemmar.

§ 10 Kallelse
Kallelsen till årsmöte eller extra föreningsmöte skall ske senast tre (3) veckor före via mail och på föreningens egen hemsida.

§ 11 Årsredovisning
Årsredovisning lämnas av styrelsen till revisorerna senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar sker vid årsmöte och kräver kvalificerad majoritet (75 % av avgivna röster)

§ 15 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut på 2 efterföljande föreningsmöten varav 1 skall vara ordinarie årsmöte och under förutsättning att minst 75 % av närvarande medlemmar båda gångerna ansluter sig till förslaget. Vid en upplösning av föreningen skall föreningens nettotillgångar tillfalla ett av årsmötet bestämt angivet ideellt ändamål till gagn för samhället Virserum.

Öppna som PDF

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår